Stanovy Společenství Dobromysl

Úplné znění ke dni 9. 12. 2014

čl I.

Úvodní ustanovení

1.
 

Název spolku: Společenství Dobromysl, z.s.

2.
 

Sídlo spolku: Srbeč 39, 270 65, okr. Rakovník

3.
 

Společenství Dobromysl je spolek ve smyslu ustanovení paragrafu 214 a násl. zák. č.
89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

4.
 

Společenství Dobromysl je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu svých členů. Poslání spolku lze definovat takto:

„Chceme naším životem uskutečňovat soulad materiálního a duchovního pojetí světa – vytvořit společenství, které nebude upřednostňovat materiální zisky, ale naplnění života všech zúčastněných včetně lidí vyžadujících zvláštní péči.“
Cílem spolku je vytvořit životní prostor pro toto společenství. Toho chceme dosáhnout společným bydlením, společnou prací v dílnách, v zemědělství, realizací sociálních projektů a spoluúčastí na kulturním a společenském životě, to vše v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.“

5.
 

Práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami a vnitřním řádem, který je uložen, spolu se stanovami, v plném znění v sídle spolku. Vnitřní řád je vydáván členskou schůzí – nejvyšším orgánem spolku.

čl.II

Činnost spolku

1.
 

Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojování společných zájmů jeho členů a naplňování poslání, tak jak jsou popsány v čl. I.
Hlavní činnosti (účelem spolku) je zejména:

 • vytvoření společenství zdravých lidí s lidmi vyžadujícími zvláštní péči v areálu Zámku-zámečku Srbeč č.p. 39
 • uplatňování principů anthroposofického pojetí světa
 • realizace sociálních projektů
 • uplatňování léčebné pedagogiky R. Steinera a waldorfské pedagogiky v přístupu k lidem vyžadujícím zvláštní péči
 • kulturní oživení oblasti mikroregionů Poddžbánsko a Novostrašecko – pořádání koncertů, divadelních představení, jarmarků, udržování tradic
2.
 

K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší (hospodářskou):

 • živnost volná – výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona
 • hostinská činnost

Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

čl. III

Členství
 

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na právního nástupce.
 2. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí členské schůze spolku o přijetí její žádosti o členství. Členská schůze přijímá nového člena vždy jednomyslně, tedy hlasy všech členů spolku. Členská schůze může odmítnout žadatele o členství, pokud jednomyslně dojde k názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo či mohlo být ohroženo poslání nebo pověst spolku.
 3. Ukončení členství:
  1. dobrovolným vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství členské schůzi
  2. úmrtím člen
  3. vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku. Důvodem pro vyloučení je takové jednání člena, které je v rozporu s těmito stanovami nebo vnitřními předpisy spolku, porušuje zásady a cíle spolku, nebo které ohrožuje pověst spolku, nebo dosažení jeho poslání. K vyloučení člena je třeba jednomyslného souhlasu všech ostatních členů spolku.
  4. zánikem spolku

čl. IV.

Práva a povinnosti členů spolku

 1. Práva členů
  1. účastnit se činnosti spolku
  2. volit a být volen do orgánů spolku
  3. podávat návrhy ve vztahu k činnosti spolku, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku
  4. žádat výbor o svolání členské schůze
  5. být pravidelně informován o dění ve spolku
  6. nenést odpovědnost za případné dluhy spolku
 2. Povinnosti členů
  1. dodržovat stanovy spolku
  2. dodržovat vnitřní řád, případně další interní předpisy spolku
  3. chránit a zachovávat dobré jméno spolku
  4. aktivně se podílet na plnění cílů spolku
  5. účastnit se jednání členské schůze
  6. jednat ve shodě s cíli spolku a řídit se usneseními orgánů spolku

čl. V.

Orgány spolku

Orgány spolku jsou: 

 1. členská schůze
 2. výbor
 3. kontrolní komise

Funkční období volených orgánů je jeden rok.

1. Členská schůze
 

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

Členská schůze schvaluje a mění stanovy a vnitřní řád spolku.

Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku.

Usnášeníschopná je za přítomnosti všech členů spolku, ve vážných případech (závažné onemocnění) je usnášeníschopná za přítomnosti dvou třetin všech řádných členů.

Hlasovací právo řádných členů spolku je rovné.

Prioritou je jednomyslné schválení. Není-li však dosažení jednomyslnosti možné, rozhoduje členská schůze dvou třetinovou většinou všech členů spolku, leda že stanovy určí v konkrétním případě jinou většinu.

Členská schůze projednává činnost spolku na pravidelných zasedáních, jejichž četnost je stanovena vnitřním řádem spolku.

Členská schůze je svolávána výborem podle vnitřního řádu spolku. Výbor svolává členskou schůzi vždy, když o to požádá člen spolku.

Z jednání členské schůze je potřeba vyhotovit zápis podle pravidel vnitřního řádu spolku.

Členská schůze rozhoduje o přijímání a vyloučení členů ze spolku, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány spolku zpravidla vždy na začátku nového kalendářního roku, přijímá další důležitá rozhodnutí zásadní pro existenci a činnost spolku.


Do působnosti členské schůze tak náleží:

 1. určit hlavní zaměření spolku
 2. rozhodovat o změně stanov, o vnitřním řádu spolku a jejich změnách
 3. projednávat a přijímat další pravidla vnitřního soužití společenství
 4. navrhovat a schvalovat veškerou hospodářskou činnost spolku
 5. schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané
 6. výborem
 7. schvalovat výsledek hospodaření
 8. volit členy výboru
 9. volit členy kontrolní komise
 10. schvalovat zaměstnance pro uskutečňování jednotlivých projektů spolku
 11. rozhodovat o přeměně spolku
 12. rozhodovat o zrušení spolku

Členská schůze rozhoduje o všech věcech, které nejsou těmito stanovami svěřeny jinému orgánu spolku.

2. Výbor spolku
 

Výbor spolku je statutárním orgánem spolku a má tři členy.

Výbor je za svojí činnost odpovědný členské schůzi.

Členové výboru zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem.

Spolek zastupuje ve všech věcech každý ze členů výboru samostatně.

Výbor:

 1. koordinuje činnost spolku
 2. svolává členskou schůzi
 3. zpracovává podklady pro rozhodování členské schůze
 4. rozhoduje na základě pověření členské schůze
 5. dbá na řádné naplňování poslání spolku
 6. dohlíží na dodržování stanov a ostatních vnitřních předpisů spolku
 7. přijímá zaměstnance a ukončuje jejich pracovní poměr na základě rozhodnutí členské schůze

3. Kontrolní komise
 

Kontrolní komise má 3 členy.

Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze jednou ročně, zpravidla vždy na začátku nového kalendářního roku.

Kontrolní komise se zodpovídá členské schůzi.

Úkolem komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, vnitřními předpisy spolku a rozhodnutími členské schůze.

Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru.

Členem komise nesmí být osoba blízká členům výboru.

Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoli v průběhu roku, nejméně však jednou v roce, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření. Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně.

Všichni členové, výbor spolku i zaměstnanci spolku jsou povinni s kontrolní komisí spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace.

Kontrolní komise předá výboru spolku a členské schůzi písemnou zprávu o výsledcích kontroly, a to nejpozději do konce února nového kalendářního roku.

čl. VI

Majetek a hospodaření spolku
 

Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z dotací ze státního rozpočtu, z úřadů práce, z krajských dotací, nadačních programů, z darů právnických a fyzických osob, z příjmů ze svých hospodářských činností a z výnosu svého majetku.

Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a účel spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy a užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a účelu spolku.

Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

čl. VII

Zánik spolku
 

Spolek může být zrušen nebo zaniknout sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze. Zrušení spolku je možné též z jiného důvodu stanoveného zákonem.

Dojde-li ke zrušení spolku, je s majetkem spolku naloženo dle vnitřního řádu spolku.

čl. VIII

Závěrečná ustanovení
 

Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 9. 12. 2014, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 9. 12. 2014.

Toto nové úplné znění stanov v plném rozsahu nahrazuje všechna znění předchozí.